Brian Mitch

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder kvk-nummer 77396960. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie; algemene-voorwaarden

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Brian Mitch gesloten overeenkomsten.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Brian Mitch een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal ten alle tijden de inhoud van de offerte, deze algemene voorwaarden en de opdrachtovereenkomst die te vinden is op deze website als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Brian Mitch eerst nadat deze schriftelijk door Brian Mitch zijn bevestigd.
 4. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze Brian Mitch wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Brian Mitch, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst 

 1. Brian Mitch zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Brian Mitch de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Brian Mitch mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 3. Een door Brian Mitch opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp of productie heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Brian Mitch kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overschrijdingen van de opgegeven termijnen.
 4. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Brian Mitch.
 5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Brian Mitch, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Brian Mitch zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 6. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Brian Mitch te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

Artikel 3 Inschakelen van derden 

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Brian Mitch, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
 2. Indien Brian Mitch op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Brian Mitch namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
 3. Indien bij de uitvoering van de opdracht Brian Mitch volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

 

Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Brian Mitch. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Brian Mitch daartoe bevoegd.
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Brian Mitch te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Brian Mitch openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Brian Mitch tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Brian Mitch, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Brian Mitch jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

Artikel 5 Gebruik en licentie 

 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Brian Mitch, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Brian Mitch bekend te zijn gemaakt.
 2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Brian Mitch niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Brian Mitch recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Brian Mitch een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:                                                                                                                           
 4. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;    
 5. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

 

 1. Brian Mitch heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 6 Honorarium en bijkomende kosten 

 1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Brian Mitch voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 2. Indien Brian Mitch door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Brian Mitch gehanteerde honorariumtarieven.
 3. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Brian Mitch na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Brian Mitch te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 Betaling 

 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Brian Mitch nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Brian Mitch gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.
 2. Brian Mitch heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 3. De opdrachtgever verricht de aan Brian Mitch verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Brian Mitch heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 4. Bij het aangaan van de opdracht dient de opdrachtgever een aanbetaling van minimaal 50% van het totale bedrag te voldoen. Deze aanbetaling wordt beschouwd als een voorschot op de totale kosten van de opdracht.
 5. Volledige betaling dient te geschieden vóór de levering van de producten of diensten door Brian Mitch. Het niet tijdig voldoen van de betaling kan leiden tot verzuim en de daaraan verbonden gevolgen zoals beschreven in lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 

 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst met opdrachtnemer opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Indien de overeenkomst door Brian Mitch wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Brian Mitch redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 3. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de vervulling van de opdracht die reeds door Brian Mitch op zich zijn genomen, alsmede tenminste 50% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 4. Zowel Brian Mitch als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Brian Mitch het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
 5. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Brian Mitch zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Brian Mitch ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Brian Mitch vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. Wanneer de werkzaamheden van Brian Mitch bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen 

 1. Brian Mitch garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Brian Mitch of door Brian Mitch bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Brian Mitch voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 

 1. Brian Mitch is niet aansprakelijk voor:

 • fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. 
 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

 

 1. Brian Mitch is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: 
 • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade.
 • de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Brian Mitch aan deovereenkomst te laten beantwoorden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

 1. Aansprakelijkheid van Brian Mitch voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

 1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Brian Mitch of de bedrijfsleiding van Brian Mitch -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van Brian Mitch voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Brian Mitch gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 1.000,= en de hoogte van de schadevergoeding in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.
 2. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 3. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Brian Mitch niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

Artikel 11 Overige bepalingen 

 1. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

 

Artikel 12 Rechtskeuze en Forumkeuze 

 1. Op de overeenkomst tussen Brian Mitch en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Brian Mitch en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Brian Mitch is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Brian Mitch. 

 

Artikel 13 Vertaling

 1. Als deze Voorwaarden beschikbaar zijn gesteld in een andere taal dan de Nederlandse taal en er een geschil ontstaat, hebben de Voorwaarden in de Nederlandse taal altijd voorrang.

 

Artikel 14. Identiteit

 

Bedrijfnaam: Brian Mitch

BTW-ID: NL003189361B64

KVK-nummer: 77396960

 

 

 

BM logo trademark

Copyright © 2024 Brian Mitch | Privacyverklaring | Algemene Voorwaarden |

Custom Advice

Bent u op zoek naar advies over meubelkeuzes, kleurenpaletten of materiaalopties? Bij ons kunt u specifiek advies krijgen. Wij creëren een digitaal moodboard op basis van uw voorkeuren, waardoor u in één oogopslag inzicht krijgt in kleuren, stoffen, materialen en meubels. 

Onze prijspakketten voor Custom Advice:

Basic € 349,-

 • Interieuradvies
 • Online bespreking

Light € 1499,-

 • Moodboard
 • Interieuradvies
 • Meubeladvies
 • Materiaal & Kleuradvies
 • 3 herzieningen op basis van online gesprekken

Advanced € 2299,-

 • Moodboard
 • Stijladvies
 • Interieuradvies
 • Meubeladvies
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Afspraak bij u thuis
 • Prijsopgave voor productie
 • 7 Herzieningen op basis van online gesprekken

Design & Create

Realiseer uw droommeubels, producten of accessoires met onze designservice en diverse productiepartners. Of u nu al een ontwerp heeft of niet, wij zorgen voor alle benodigde bestanden om naar onze productiepartners te sturen. Maak een keuze uit een van de prijspakketten die het best bij uw wensen past.

Onze prijspakketten voor Design & Create:

Basic € 449,-

 • Design advies
 • Online bespreking

Light € 1199,-

 • Custom Design
 • 2 Concepten
 • Uitgewerkt Ontwerp
 • Technische Uitwerking
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Prijsopgave voor productie
 • 2 Herzieningen op basis van online gesprekken

Advanced € 1899,-

 • Custom Design
 • Inmeten op locatie
 • 3 Concepten
 • Uitgewerkt Ontwerp
 • Technische Uitwerking
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Prijsopgave voor productie
 • 2 Herzieningen op basis van online gesprekken

Project Design

Laat ons uw project van begin tot eind begeleiden. Met ons diverse team van ontwerpers en productiepartners realiseren wij alles op maat, of het nu gaat om op maat gemaakte meubels, custom wanden of simpelweg het gehele interieur. Wij nemen de volledige zorg op ons. Een winkel, hotel, woonkamer of tuinhuis, wij brengen het hele plaatje tot leven en ontzorgen het u van ontwerp proces tot installatie.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn zullen wij eerst een vrijblijvende afspraak in plannen om uw wensen te bespreken. 

Na een eerste intake zullen wij een begroting maken voor een vast bedrag van €799,- Deze zal verrekend worden door met het totaal bedrag wanneer de opdracht akkoord bevonden wordt.

Op aanvraag:

 • Interieuradvies
 • Custom Design
 • Stijladvies
 • Meubeladvies
 • Materiaal & Kleuradvies
 • Lichtplan
 • Productie
 • Levering & Installatie
×

Popup 1

Donec nec ipsum faucibus, fermentum diam sit amet, varius risus. Nullam sed nibh orci. Maecenas vestibulum, diam in bibendum finibus, erat risus luctus metus, et lacinia est mi vel leo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Cras aliquet accumsan tortor, ac volutpat lectus mattis eu. Donec sit amet enim vel sapien bibendum mattis. In ut aliquam turpis, vel blandit tellus. Proin convallis, ante nec tempor bibendum, nisl neque dapibus eros, eu lacinia risus tortor et nulla. Quisque dictum lacus a ante aliquam, id sollicitudin urna gravida. Mauris in arcu ut nulla laoreet suscipit id eget enim. Curabitur quis vestibulum felis.